Valtice 2014

[:cs]Až do 19. století platilo, že žádná táž hudební skladba, žádná opakující se fráze nesmí zaznít stejně. Skladatelé v různé míře předpokládali, že interpreti jejich skladby v jistém smyslu „dokomponují“ dle dobových zvyklostí. Valtické kurzy se o objevování těchto zvyklostí snaží odjakživa. Pomáhají hudebníkům zbavit se mechanického vnímání notového zápisu, které zejména ve druhé polovině 20. století způsobilo mnoho muzikální a pedagogické sterility a jednostrannosti. Každý dobový interpretační styl byl vždy závislý na nějakém lidském společenství, které dané zvyklosti vytvářelo, udržovalo a také měnilo. Objevování zapomenutých časů by mělo být i dnes kreativním a dobrodružným společným dílem, tak jak tomu bylo vždy i v minulosti. Proto se letošní Valtice pokusí o intenzivnější propojení jednotlivých tříd a oborů ve společných projektech. Ne náhodou se ke třídě Gregoriánského chorálu Davida Ebena připojí ansámbly středověkých instrumentů. Školská hra aneb „Hudebně – Pimprlová Dílna“ Michaela Pospíšila zve (nejen) k improvizaci takřka každého. „Zpěv i nástroje, malí, velcí, tlustí, hubení, hudení, zpívání, tančení, tajtrlíkování, statování, stání a držení, vítán je každý!“ Hra na text Tobiáše Mouřenína z Litomyšle je určena nejen profesionálům, ale zejména našemu „dorostu“. Své zde naleznou některé flétnové ansámbly Marka Špeliny a též dětská třída. Valtická škola bude trochu netradičně zakončena společným operním představením, kterého se zúčastní téměř všechny druhy instrumentů, které zahrnuje barokní orchestr pod vedením prvotřídního houslisty Daniela Deutera. Opery se jistě zúčastní „nadějní“ sóloví zpěváci ze tříd Španělky Beatriz Lafont, jejíž diminuční ornamentika je doslova světová, Ireny Troupové a Poppy Holden. Pozadu nezůstanou taneční třídy Lievena Baerta či Kateřiny Klementové, ani herecká třída Heleny Kazárové. A chybět nebude ani (operní) sbor. Třída komorní hry Petra Zejfarta jistě vydatně pomůže též. (Hudební materiál s předstihem vyvěsíme na webové stránky). A pokud všechno dobře dopadne, stane se tak v nově vznikajícím převozném barokním divadle Florea – Theatrum na nádvoří zámku. Zřejmě bude muset dopadnout, neboť naše zlatá konírna a jízdárna nebude k dispozici z důvodu rekonstrukce. Přesto k naší společné oslavě a vznešenému pobavení přispěje operní odkaz H. Purcella, jehož hudba odkazuje k živlům přírodním i lidským či rozkošným příběhům a legendám. Ne jinak tomu bude u vybrané opery Dioklecián, který se (na rozdíl od nám známé historie) stane příkladem lásky, díky které je ochoten se vzdát trůnu a královských poct. Do Valtic dorazí i mnoho dalších skvělých lektorů. Z těch co budou ve Valticích poprvé, bych mohl jmenovat Lucii Duškovou, která jako zkušený pedagog povede třídu barokní a klasicistní příčné flétny.
S ohledem na trochu ztížené podmínky z důvodu rekonstrukce mnohých zámeckých prostor to bude trochu náročnější. Ale bude záležet na nás všech, jak a čím zbylé prostory vyplníme. Kromě krásné hudby a tance to jistě bude radost, o kterou našemu zakladateli M. Venhodovi šlo především.[:en]Up to the 19th century, no composition and no repeated music phrase sounded the same. The composers expected – more or less – that the musicians would, in accordance with the period ways of interpretation, „re-compose“ their works, while performing them. From the very beginning, Valtice courses aim for finding what the interpretation rules were. They help the musicians to get rid of mechanic reading of music, which, especially in the late 20th century, led to a lot of music and teaching sterility and one-tracked thinking. The interpretation style of every period depended of the community, in which it developed, was kept afloat, and also changed. Discovering the past-times should even today mean creative and adventurous working together – as always in the past. This is why Valtice in this year would try to link the individual classes and subjects into common projects. Not just by chance the Gregorian chant class, where the tutor will be David Eben, should be joined by medieval instrument ensembles. Michael Pospíšil’s school play, or  „Music and Marionette Workshop“ bids nearly everybody to improvise (and not only that).

„For Singers and Musicians, People big and small, fat and thin. Music, Singing, Dance, Jesting, Acting, Standing, Holding oneself upright – everybody is welcome!“ The play, based on the text of Tobias the Moor from the town of Litomyšl is aiming not only at the professionals, but especially at the „young generation“. This is where some of Marek Špelina‘s recorder ensembles and also the members of the children’s class would join in.

Non-traditionally, Valtice summer courses are to finish by an opera performance, in which nearly all types of instruments of the Baroque orchestra, conducted by the leading violin player Daniel Deuter from Germany,  should take part. In the opera performance, they will be joined by the talented solo singers from the class dedicated to the diminution ornamentation (its tutor is to be the renowned Spanish specialist Beatriz Lafont), as well as by the students of the singers Irena Troupová and Poppy HoldenAlso will take part here the dance classes of Lieven Baert & Kateřina Klementová and acting class of Helena Kazárová. And, indeed, there will be an (opera) chorus too.

Petr Zejfart‘s chamber music class would certainly be here of considerable help too. (Music will be available in advance, via the course web page).

If everything goes well, the performance should take part on the new, travelling Baroque stage FloreaTheatrum, in the Valtice Castle courtyard. In fact, it has to go well – we will not be able to use neither the Castle stables nor the Castle riding hall, both of them by that time under reconstruction. So or so, we shall celebrate and take pleasure together with the help of Henry Purcell, whose music stems from the natural and human elements, stories full of charm, and legends. For Valtice, we have chosen Purcell’s opera Dioclecian – in this case, to the contrast with the well known historical facts, an example of a man full of love, for which he is ready to give up his throne and royal status.

There will be numerous other tutors in Valtice; from these who would come there for the first times, should be named the experienced Baroque and Classical flute teacher Lucie Dušková.

The reconstruction of a number of the Castle rooms should not be a major obstacle: what we would fill the remaining space with will depend of all of us – apart from beautiful music and dance we shall bring surely there the joy, for which the founder of the Early Music Society Miroslav Venhoda aimed most of all.[:]